U skladu sa odredbama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti, posredovanje u zapošljavanju državljana BiH u inostranstvu obavlja i Nacionalna služba za zapošljavanje. Postupak posredovanja počinje na zahtjev poslodavca, koji mora jasno da definiše uslove zapošljavanja, prava i obaveze poslodavca i radnika.

Kako bi se otklonila svaka sumnja da li je poslodavac registrovana firma, koja posluje legalno i ispunjava svoje obaveze, on NSZ-u mora da dostavi (1) pun naziv preduzeća sa svim registrovanim podacima; (2) broj potrebnih radnika prema vrsti zanimanja; (3) potrebnu stručnu kvalifikaciju; (4) da li je potrebno znanje stranog jazika i ukoliko je potrebno koji nivo; (5) vremenski period na koji se radnici angažuju; (6) visinu plate (bruto i neto iznos); (7) da li lica imaju obezbijeđen smještaj, ako imaju, kakav i ko snosi troškove smeštaja; (8) ko snosi troškove prevoza za odlazak iz Srbije i povratak radnika u Srbiju nakon prestanka ugovora o radu; (9) ko snosi troškove viziranja pasoša i dobijanja radnih dozvola; (10) koja su sve ljekarska uvjerenja potrebna i ko snosi troškove njihovog izdavanja; (11) da li poslodavac ima saglasnost službe za zapošljavanje u svojoj državi da može zapošljavati državljane drugih država.
Usluga direktnog posredovanja se pruža onim agencijama koje mogu Nacionalnoj službi da daju informaciju o tome za kojeg poslodavca se posreduje, jer je to obavezan podatak koji NSZ treba da pruži licu kada ga upućuje poslodavcu.
Za izdavanje dozvola za rad i provjeru njihovog rada nadležno je Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike.
 


Vrući poslovi- - - - - - - -   Partneri   - - - - - - - -
www.polozivozacki.ba
www.mladi.org
www.aktido.ba
cerk.info