1 pozicija – 80% radnog vremena

Lokacija: Sarajevo

Očekivani početak rada: 01.09.2022.

Trajanje projekta: 2 godine


Misija:

SOS Dečija sela Bosne i Hercegovine implementiraju dvogodišnji projekat „Reaching Autonomous Life of Care

Leavers (REAL of Care Leavers)“, koji se finansira od strane Vorarlberger Landesregierung i SOS Dječijih sela Austrije.

Cilj projekta je doprinos stvaranju boljih izgleda za socijalno uključivanje ranjivih mladih u Bosni i Hercegovini, te kroz ovu inicijativu doprinijeti boljoj pripremljenost mladih koji napuštaju alternativnu brigu za samostalan život na području Sarajevskog i Tuzlanskog kantona.

Saradnica na projektu za finansije i administraciju je odgovoran/na za finansijski i administrativni aspekt provođenja projekta, uključujući nabavke, te pripremu mjesečnih, kvartalnih i godišnjih izvještaja. On/ona obezbjeđuje da se prema lokalnom i državnom zakonu i propisanim politikama, te prema SOS finansijskim standardima na transparentan i korektan način planira i prati utrošak odobrenih budžetskih sredstava unutar projekta


Glavne dužnosti i zadaci:

 • Prati potrošnju budžetskih sredstava projekta na dnevnom nivou
 • Izrađuje mjesečni i kvartalni plan potrošnje
 • Izrađuje mjesečni, kvartalni i godišnji finansijski izvještaj u formatu i prema zahtjevima donatora
 • Priprema godišnji budžet projekta i plan likvidnosti u skladu sa projektnim dokumentima i ugovorom sa donatorom
 • Osigurava tehničku ispravnost budžeta po odobrenom kontnom planu
 • Osigurava pravovremeno finansijsko izvještavanje u skladu sa zahtjevima donatora
 • Na vrijeme upozorava Projekt menadžera ukoliko postoje uštede ili su pojedine budžetske linije prekoračene, te predlaže odgovarajuće mjere
 • Obezbjeđuje urednu finansijsku dokumentaciju na uvid internoj i eksternoj kontroli, te priprema dokumentaciju za audit
 • Projektnu finansijsku dokumentaciju odlaže i arhivira na odgovarajući način (po zahtjevima donatora)
 • Obezbjeđuje uspostavljanje i praćenje inventurne liste opreme i namještaja kupljene sredstvima projekta
 • Provodi procese nabavki roba i usluga u skladu sa projektnim potrebama, a na osnovu zahtjeva donatora i procedure nabavke SOS DS BiH
 • Podržava realizaciju aktivnosti kroz administrativno-logističku podršku (osigurava osvježenje, smještaj, nabavku materijala)
 • Učestvuje u projektnim sastancima tima i učestvuje u realizaciji aktivnosti
 • Predlaže poboljšanja u radu
 • Promovira i pridržava se Politike zaštite djece, Kodeksa ponašanja i postupaka izvještavanja i reagiranja u SOSu
 • Neophodne kvalifikacije i kompetencije
 • VSS, Ekonomski fakultet, 300 ECTS sa najmanje 2 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • Osnovno znanje engleskog jezika
 • Vještine rada na računaru (MS office)
 • Vozačka dozvola B kategorija
 • Organiziranost
 • Komunikativnost
 • Vještina postavljanja prioriteta
 • Dobre komunikacijske i interpersonalne vještine
 • Spremnost i sposobnost za timski rad
 • Fleksibilnost; iskrenost; snalažljivost


Oglas ostaje otvoren do 15.augusta 2022. godine.Prijave sa biografijom i motivacionim pismom koje dokazuje ispunjavanje gore navedenih uslova, slati na e-mail:

Ili na adresu SOS-Kinderdorf International - Predstavništvo u Sarajevu, ul. Ahmeda Muradbegovića 1c, 71000 Sarajevo, sa naznakom „Aplikacija za poziciju SARADNIK/CA za finansije i administraciju na projektu: Reaching Autonomous Life of Care Leavers (REAL of Care Leavers)“

Moguće je koristiti prijavni formular sa stranice:

Nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kontaktirani će biti samo oni kandidati koji su ušli u uži izbor.

Napomena: Ne obavezujemo se vraćati pristigle prijave.




Gradovi
Sarajevo


Pozicije posla

SARADNIK/CA za finansije i administraciju na projektima „Reaching Autonomous Life of Care Leavers (REAL of Care Leavers)“ i „Employability and Jobs of the Future Sarajevo“   1

Kategorije
 • Finansije
 • Administracija
Obrazovanje
 • Srednja škola

do isteka 5 dana