O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije: I. Osnovni uslovi za članstvo u Upravnom odboru:

 • da kandidat nije mlađi od 18 godina na dan imenovanja,
 • da kandidat ima visoko obrazovanje prvog ciklusa koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, odnosno VSS – VII stepen stručne spreme,
 • da kandidat nije imenovani zvaničnik i uposlenik vlade na državnom, entitetskom, kantonalnom, gradskom ili opštinskom nivou, uključujući i druge državne institucije,
 • da kandidat nema direktan ili indirektan finansijski interes u Partner MKF,
 • da kandidat nije član uprave, ili nadzornog/upravnog odbora ili prokurista druge MKO u BiH,
 • da kandidat nije pravosnažno osuđivan za prekršaj ili krivično djelo koje predstavlja grubo i trajno kršenje propisa iz oblasti Agencije za bankarstvo ili drugog nadležnog tijela na finansijskom tržištu,
 • da kandidatu odlukom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti Upravnog odbora,
 • da kandidat zbog povrede zakona ili nekih ranijih propusta nije isključen iz članstva u upravnim ili nadzornim tijelima u drugim pravnim subjektima/državnim tijelima i institucijama.


II. Posebni uslovi za članstvo u Upravnom odboru:

 • stručnost i radno iskustvo od najmanje 5 godina navisoko rukovodećim poslovima iz oblasti komunikacija, marketinga, odnosa s javnošću ili IT-a,
 • poznavanje Engleskog jezika.
 • Prednost prilikom imenovanja će imati kandidati koji budu imali iskustvo u radu u upravnim ili nadzornim odborima.


III. Najvažnije odgovornosti člana Upravnog odbora:

 • upravljanje Partner mikrokreditnom fondacijom;
 • aktivno učešće na svim sastancima Upravnog odbora i u radu njegovih komisija;
 • odgovornost za zakonitost donesenih odluka i rada fondacije;
 • aktivan rad na promociji misije i vrijednosti fondacije.


Mogućnosti: Partner MKF pruža mogućnost stalne edukacije u polju mikrofinansiranja kroz sve dostupne vrste profesionalnog razvoja, uključujući radionice, seminare, studijska putovanja i učešće na međunarodnim konferencijama. Za rad u Upravnom odboru članovi primaju naknadu.


Sadržaj i način dostavljanja prijave:

Prijave treba da sadržavaju informacije o ispunjavaju navedenih uslova: pismo motivacije, CV (biografija), adresu, email adresu i kontakt telefon.


Prijave je potrebno dostaviti putem e-mail adrese partner@partner.ba ili putem pošte na adresu: PARTNER MIKROKREDITNA FONDACIJA, 15. maja bb, 75000 Tuzla na bosanskom i engleskom jeziku, sa naznakom „za Upravni odbor – ne otvarati“.


Oglas je objavljen i na web stranici fondacije www.partner.ba i u dnevnom listu „Oslobođenje“.


Nepotpune i neblagovremeno dostavljene prijave, neće se razmatrati.


Kontaktiraće se samo kandidati koji budu odabrani u uži izbor.


Samo kandidat koji bude imenovan za člana Upravnog odbora treba dostaviti:

 •  ovjerenu kopiju diplome o završenoj visokoj stručnoj spremi,
 • ovjerenu kopiju identifikacionog dokumenta (lična karta odnosno pasoš za strane državljane),
 • potpisane izjave o ispunjavanju osnovnih uslova pod brojem: 3, 4, 7 i 8 Osnovnih uslova za članstvo u Upravnom odboru,
 • potpisana i ovjerena Izjava pod rednim brojem 5 Osnovnih uslova za članstvo u Upravnom odboru,
 • izvod iz kaznene evidencijepod brojem 6 Osnovnih uslova za članstvo u Upravnom odboru(uvjerenja o nekažnjavanju za prekršaj ili krivično djelo i uvjerenje Suda BiH za državljane BiH ili iz drugog odgovarajućeg registra za strane državljane),
 • pisma preporuke.


Dostavljanjem prijave kandidati daju saglasnost Partner mikrokreditnoj fondaciji Tuzla da njihove lične podatke, navedene u prijavi, može obrađivati u svrhu provođenja postupka odabira kandidata i na osnovu tih podataka vršiti provjere ličnih karakteristika i profesionalnih referenci kod bivših poslodavaca, tražiti podatke iz službenih evidencija nadležnih državnih organa,te nakon okončanja postupka izbora člana Upravnog odbora ove podatke pohraniti u svojim službenim evidencijama u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka i Zakonom o mikrokreditnim organizacijama.


Informacije o Partner mikrokreditnoj fondaciji:

Partner MKF je mikrokreditna fondacija koju je osnovala međunarodna organizacija “Mercy Corps” čije je sjedište u SAD (www.mercycorps.org) , a koja je započela poslovanje kao odjel za ekonomski razvoj u okviru „Mercy Corps“ u aprilu 1997. godine, kada su izdati prvi krediti. Trenutno, Partner MKF ima 63 kancelarije sa oko 300 radnika koji pokrivaju više od 39.000 aktivnih klijenata. Sjedište Partner MKF je u Tuzli, a fondacija posluje na području gotovo cijele BiH. Partner MKF je jedna od vodećih mikrokreditnih fondacija u Bosni i Hercegovini, kao i jedna od najuspješnijih mikrokreditnih organizacija u jugoistočnoj Evropi.


Upravni odbor Partner MKF trenutno ima šest članova. Upravni odbor se sastaje najmanje četiri puta godišnje.


Programski ciljevi Partner MKF su:

 • pružanje podrške razvoju preduzetništva,
 • podsticanje zapošljavanja,
 • poboljšanje materijalnog statusa korisnika mikrokredita,
 • podržavanje prinicipa tržišne ekonomije,
 • pružanje pomoći u razvijanju domaće proizvodnje i usluga.


Za više informacija možete pogledati web stranicu Partner MKF - www.partner.ba


Gradovi
Tuzla


Pozicije posla

Član Upravnog odbora (m/ž)   1

Kategorije
 • Ekonomija i menadžment
Obrazovanje
 • Fakultet