Акционарско друштво за производњу, ремонт и трговину «Космос» Бања Лука, Цетињска бр. 1, расписује

О Г Л А С

За пријем радника на неодређено вријеме, и то:


ДИПЛОМИРАНИ ПРАВНИК, ВСС, 1 извршилац.


Општи услови:

  • Да је држављанин Републике Српске или БиХ,
  • Да је старији од 18 година,
  • Да има општу здравствену способност за рад.


Посебни услови:

  • да имају завршен Правни факултет, VII степен стручне спреме, ВСС,
  • пробни рад у трајању од 03 (три) мјесеца.


Уз пријаву на оглас са адресом пребивалишта и бројем телефона кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова.


Пријаве на оглас подносе се на адресу:


Акционарско друштво за производњу, ремонт и трговину «Космос» Бања Лука, ул. Цетињска бр. 1.


Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања огласа.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.


Gradovi
Banja Luka


Pozicije posla

Diplomirani pravnik (m/ž)   1

Kategorije
  • Pravni poslovi
Obrazovanje
  • Fakultet