Na osnovu člana 34. a u vezi sa članom 67. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br.31/16), na zahtjeva Općine Novi Grad Sarajevo, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

JAVNI KONKURS

za popunu radnih mjesta državnih službenika

u Općini Novi Grad Sarajevo

06 / 1144


Stručni savjetnik za građevinske poslove –1(jedan) izvršilac

Stručni savjetnik za komunalne poslove - 1(jedan) izvršilac

Stručni saradnik za poslove planiranja i realizacije projekata iz oblasti prostornog uređenja javnih površina - 1(jedan) izvršilac


Opis poslova:

 • Vrši izradu analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala iz djelokruga rada odsjeka;
 • obavlja poslove iz oblasti građevinske struke na izradi elaborata, programa, projekata, planova i procjena te projektnih zadataka iz oblasti investicija i energetske efikasnosti;
 • provodi utvrđenu politiku u oblasti investicija u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima;
 • obavlja poslove planiranja, realizacije, praćenja i izvještavanja o realizaciji kapitalnih projekata u skladu sa planiranim sredstvima u budžetu; inicira i učestvuje u izradi planova, programa i projekata od interesa za Općinu;
 • vrši poslove pripreme, iniciranja postupka, praćenja i realizacije investicionih projekata od strane općine, Kantona i drugih subjekata;
 • priprema projektne zadatke i investiciono-tehničku dokumentaciju za projekte koji se realizuju putem Općine;
 • obezbjeđuje stručno - tehnički nadzor na izgradnji objekata gdje je investitor Općina;
 • organizuje vršenje stručne obrade inicijativa mjesnih zajednica koji se odnose na izgradnju sanaciju, rekonstrukciju i održavanje infrastrukture; priprema dokumentaciju i predlaže Općinskom pravobraniocu da podnose zahtjev za urbanističku saglasnost za projekte u kojima je Općina investitor ili suinvestitor;
 • redovito prati zakone i propise iz oblasti djelovanja svog referata i stara se o njihovoj dosljednoj primjeni; vrši izradu prijedloga planova, programa i projektnih zadataka u svrhu realizacije investicionih projekata koji se finansiraju iz budžeta općine;
 • vrši stručnu obradu prijedloga programa i planova za realizaciju projekata i radova iz oblasti izgradnje, rekonstrukcije i sanacije objekata javnog karektera na području općine, a koji se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta Kantona, Grada, Federacije BiH i dr.;
 • učestvuje u izradi prijedloga budžeta i praćenje realizacije istog;učestvuje u izradi prijedloga plana javnih nabavki i praćenju realizacije istog; izrađuje dio tenderske dokumentacije koji se odnosi na tehničke specifikacije roba i usluga, predmjer i predračun radova, te definiše uslove kvaliteta i druge specifične uslove koje moraju ispunjavati dobavljač i/ili robe, usluge odnosno radovi koji su predmet nabavke;
 • prati realizaciju ugovora dodjeljenjih projekata, koordinira aktivnosti sa izvođačima i izvještava o istom nadređene (stepen realizacije, problematika u realizaciji, prijedlog mjera i sl);
 • samostalan je i nezavisan u radu, te snosi ličnu odgovoranost za zakonito, blagovremeno i kvalitetno obavljanje poslova;
 • izvještaj o svom radu podnosi Šefu odsjeka;
 • obavlja i druge poslove po nalogu Pomoćnika općinskog načelnika, odnosno Šefa odsjeka; za svoj rad odgovara Šefu odsjeka i Pomoćniku općinskog načelnika.


Opis poslova:

 • Vrši izradu analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala iz djelokruga rada odsjeka;
 • obavlja poslove izrade elaborata, programa, projekata, planova i procjena te projektnih zadataka iz oblasti komunalne infrastrukture;
 • provodi utvrđenu politiku u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima;
 • obavlja poslove planiranja, realizacije, praćenja i izvještavanja o realizaciji kapitalnih projekata u skladu sa planiranim sredstvima u budžetu;
 • predlaže i učestvuje u izradi planova, programa i projekata od interesa za Općinu;
 • vrši poslove pripreme, praćenja i realizacije komunalnih projekata koji se finansiraju iz budžeta općine, Kantona i drugih subjekata;
 • koordinira sa javnim komunalnim preduzećima, Zavodom za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, Zavodom za izgradnju Kantona Sarajevo i drugim institucijama u svrhu realizacije komunalnih projekata;
 • vrši poslove obilježavanja ulica, trgova i zgrada na području Općine kao i poslova prenumeracije kućnih brojeva;
 • vrši poslove praćenja sanacije prokopa javnih površina; priprema i vrši koordinaciju aktivnosti na realizaciji projekata sanacije klizišta;
 • provodi i prati prenos komunalnih poslova povjerenih javnim preduzećima i ustanovama kojima je osnivač Općina;
 • vrši stručnu obradu zahtjeva i inicijativa mjesnih zajednica koji se odnose na izgradnju sanaciju, rekonstrukciju i održavanje komunalne infrastrukture;
 • obavlja komunalnih djelatnosti iz nadležnosti općine, održavanje komunalnih objekata i uređaja, snadbjevanja pitkom vodom iz vodovoda lokalnog značaja, odvođenje i pročišćavanje otpadnih voda kanalizacijom lokalnog karaktera, održavanje grobalja lokalnog značaja, kafilerijskih usluga, održavanja javnih česmi i fontana i održavanje javnih satova i sl.;
 • vrši poslove praćenja stanja u oblastima komunalnih djelatnosti i poduzima odgovarajuće mjere za rješavanje pitanja u toj oblasti;
 • u saradnji sa mjesnim zajednicama, javnim kantonalnim preduzećima, nadležnim kantonalnim ministarstvima, javnim ustanovama i udruženjima građana učestvuje u realizaciji projekata;
 • obezbjeđuje održavanje zelenih javnih površina na području Općine, parkova i stanje dječijih i sportskih igrališta, te u saradnji sa nadležnim javnim kantonalnim preduzećima i ministarstvima predlaže potrebne mjere za unapređenje stanja istih ;
 • izvršava propise u oblasti ekologije i zaštite okoliša;
 • obezbjeđuje stručno - tehnički nadzor na izgradnji objekata komunalne infrastrukture gdje je investitor Općina;
 • organizuje vršenje stručne obrade inicijativa mjesnih zajednica koji se odnose na izgradnju sanaciju, rekonstrukciju i održavanje komunalne infrastrukture;
 • priprema dokumentaciju i predlaže Općinskom pravobraniocu da podnose zahtjev za urbanističku saglasnost za projekte u kojima je Općina investitor ili suinvestitor;
 • vrši stručnu obradu prijedloga programa i planova za realizaciju projekata i radova iz oblasti izgradnje, rekonstrukcije i sanacije komunalne infrastrukture na području općine, a koji se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta Kantona, Grada, Federacije BiH i dr.;
 • učestvuje u izradi prijedloga budžeta i praćenje realizacije istog;
 • učestvuje u izradi prijedloga plana javnih nabavki i praćenju realizacije istog;
 • izrađuje dio tenderske dokumentacije koji se odnosi na tehničke specifikacije roba i usluga, predmjer i predračun radova, te definiše uslove kvaliteta i druge specifične uslove koje moraju ispunjavati dobavljač i/ili robe, usluge odnosno radovi koji su predmet nabavke;
 • prati realizaciju ugovora dodjeljenjih projekata, koordinira aktivnosti sa izvođačima i izvještava o istom nadređene (stepen realizacije, problematika u realizaciji, prijedlog mjera i sl);
 • samostalan je i nezavisan u radu, te snosi ličnu odgovoranost za zakonito, blagovremeno i kvalitetno obavljanje poslova;
 • izvještaj o svom radu podnosi Šefu odsjeka;
 • obavlja i druge poslove po nalogu Pomoćnika općinskog načelnika, odnosno Šefa odsjeka;
 • za svoj rad odgovara Šefu odsjeka i Pomoćniku općinskog načelnika.


Opis poslova:

 • Vrši poslove izrade analitičkih, informativnih i drugih materijala u okviru propisane metodologije za uređenje javnih površina (zelene javne površine, javne površine urganih gradskih cjelina, pješačke staze, rekreacione površine, dječija i sportska igrališta i dr.);
 • prati zakonske propise i stara se o njihovoj dosljednoj primjeni;
 • poduzima i predlaže mjere za poboljšanje sigurnosti korištenja dječijih sportskih igrališta i ostalih rekreacionih površina; učestvuje u izradi i praćenju projekata u oblasti uređenja javnih površina;
 • utvrđuje tehničke uslove za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju dječijih i sportskih igrališata, kao i ostalih rekreacionih javnih površina sa aspekta sigurnosti korištenja;
 • prati realizaciju prema tehničkoj dokumentaciji i prema projektnim indikatorima;
 • učestvuje u pripremi tenderske dokumentacije;
 • odgovoran je za zakonito, blagovremeno i kvalitetno obavljanje poslova; obavlja i druge poslove po nalogu Pomoćnika općinskog načelnika, odnosno Šefa odsjeka;
 • izvještaj o svom radu podnosi Šefu odsjeka;
 • za svoj rad odgovara Šefu odsjeka i Pomoćniku općinskog načelnika.


Uslovi:

Pored opštih uslova predviđenih članom 35. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i to:


Za poziciju 01.

 • VSS/VII, prvi (240 ECTS bodova), drugi ili treći ciklus Bolonjskog sistema studiranja, Građevinski ili Arhitektonski fakultet
 • najmanje 3 godine radni staž na poslovima struke
 • poznavanje rada na računaru
 • položen vozački ispit B kategorije


Za poziciju 02.

 • VSS/VII, prvi (240 ECTS bodova), drugi ili treći ciklus Bolonjskog sistema studiranja, Građevinski ili Arhitektonski fakultet
 • najmanje 3 godine radni staž na poslovima struke
 • poznavanje rada na računaru
 • položen vozački ispit B kategorije


Za poziciju 03.

 • VSS/VII, prvi, drugi ili treći ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, Rudarsko - geološkograđevinski fakultet,
 • najmanje 1 godina radni staž na poslovima struke
 • poznavanje rada na računaru
 • položen vozački ispit B kategorije


Prijavljivanje na konkurs:

 • Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton, ulica Kulovića 7 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.
 • Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme(original ili ovjerena kopija), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton, ulica Kulovića 7 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.
 • Kandidati za radno mjesto stručni saradnik (pozicija 03.), a koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje najmanje I ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova, dužni su dostaviti i:
 • fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),
 • dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenika izdati nakon objave javnog konkursa
 • dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika.


NAPOMENE ZA KANDIDATE:

 • O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
 • Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.
 • Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima.
 • Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.
 • Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata.
 • Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije. Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.
 • Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo ", broj: 8/17 i 7/18).


Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:


AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH

ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI KANTON,

UL. KULOVIĆA BR. 7

71000 SARAJEVO


sa naznakom:


„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Novi Grad Sarajevo “


Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac, ne dostavi traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. i 3. ovog konkursa neće biti razmatrane.


Konkurs je objavljen na portalu zavoda za zapošljavanje Republike Srpske odakle je i preuzet. Portal poslovi.ba ne odgovara ukoliko je došlo do greške u navedenom oglasu. Za više informacija molimo vas da kontaktirate navedene institucije.


Gradovi
Sarajevo


Pozicije posla

Stručni saradnik za poslove planiranja i realizacije projekata iz oblasti prostornog uređenja javnih površina   1

Kategorije
 • Geologija i Rudarstvo
Obrazovanje
 • Fakultet