u Sektoru za informatičko-komunikacione tehnologije i registre, Odsjek za informatičko-komunikacione tehnologije

Broj izvršilaca: 1 (jedan)

Mjesto rada: Sarajevo

neodređeno vrijeme


Opis poslova:

 • Analizira poslovne procese, učestvuje u izradi poslovnih modela i prepoznaje ključne poslovne aktivnosti;
 • učestvuje u projektovanju i programiranju novih informacijskih sistema za potrebe Agencije i kreiranju novih baza podataka;
 • testira funkcioniranje i izrađuje prateći dokumentaciju za aplikacije Agencije;
 • održava i ažurira postojeće programe i aplikacije;
 • kreira analize podataka iz registara Agencije;
 • učestvuje u dizajniranju i programiranju novih registara;
 • pruža podršku korisnicima softverskih rješenja unutar Agencije;
 • učestvuje u izboru i daje preporuke za nove tehnologije razvoja softvera;
 • pruža pomoć voditelju Odsjeka;
 • obavlja i druge poslove po nalogu direktora i neposrednog rukovodioca. Za svoj rad odgovara voditelju Odsjeka i rukovodiocu Sektora.


Uslovi:

 • VSS – VII stepen stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja-završen fakultet tehničkog, prirodnog ili društvenog smjera,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva u struci,
 • poznavanje engleskog jezika.


POTREBNI DOKUMENTI:

Prijava na javni oglas se dostavlja na uredno popunjenom i svojeručno potpisanom prijavnom obrascu Finansijsko-informatičke agencije, a koji se može dobiti u sjedištu Finansijsko-informatičke agencije (ul. Ložionička br. 3, 71000 Sarajevo).


ili putem opcije


APLICIRAJ


Pored prijave na javni oglas, kandidati su dužni priložiti originale ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata:

 • diploma o završenom fakultetu;
 • uvjerenje o državljanstvu(ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa);
 • potvrda ili uvjerenje kao dokaz o traženoj vrsti radnog iskustva;
 • dokaz o poznavanju engleskog jezika.


Izabrani kandidati su dužni da, na dan stupanja na rad, dostave i ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti ne starije od šest mjeseci i uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak ne starije od tri mjeseca.


NAPOMENE:

Izbor kandidata će se provesti putem pismenog, praktičnog i usmenog ispitivanja.


O rezultatima javnog oglasa izabrani kandidati će biti obaviješteni putem odluke o odabiru kandidata, a ostali kandidati putem obavijesti. Sa izabranim kandidatima ugovorit će se probni rad.


Ako se na javni oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uslove iz javnog oglasa, ili iz nekih drugih opravdanih razloga, direktor Finansijsko-informatičke agencije može obustaviti postupak izbora po ovom javnom oglasu.


Sažetak javnog oglasa se objavljuje u dnevnim novinama „Oslobođenje“ i „Večernji list“, a cjeloviti tekst javnog oglasa objavljuje se na web stranici Finansijsko-informatičke agencije, www.fia.ba.


Prijavu na ovaj javni oglas, sa svim potrebnim dokumentima dostaviti najkasnije do 15.02.2019. godine putem pošte, preporučeno.


Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim javnim oglasom računa se danom predaje prijave.


Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog javnog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.


Sva potrebna dokumenta, osim ljekarskog uvjerenja o radnoj sposobnosti i uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, a koja se dostavljaju danom stupanja na rad, treba dostaviti najkasnije do 15.02.2019. godine, putem pošte, preporučeno na adresu:


Finansijsko-informatička agencija

Ul. Ložionička br. 3

71000 Sarajevo

sa naznakom:

„Javni oglas za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta“
Gradovi
Sarajevo


Pozicije posla

Stručni saradnik za projektovanje i programiranje (m/ž)   1

Kategorije
 • IT
Obrazovanje
 • Fakultet