Honorarni saradnik, Ekspert za razvoj lokalne zajednice

1 izvršilac/izvršiteljica na Ugovor o djeluPozadina/organizacijski kontekst:

SOS Dječija sela u Bosni i Hercegovini od 2008. implementiraju Program jačanja porodice kao unikatan preventivni program čiji je krajnji cilj da djeca iz porodica pod rizikom od odvajanja, ostvare svoja prava, ostanu u svojoj porodici i optimalno razviju svoje kapacitete. Od tada i Projekat u Mostaru, sveobuhvatnim pristupom potrebama i kapacitetima svih članova porodice, kao i širokim dijapazonom usluga i aktivnosti koje će na najbolji način zadovoljiti potrebe, ojačava postojeće i razvija one resurse u porodici koji su nedovoljni i/ili neadekvatni za njeno funkcioniranje. Taj pristup realizira se putem korištenja metodologije Vođenja slučaja, angažmana mulidisciplinarnog time za implementaciju projekta, ali i maksimalnog uključivanja svih zainteresiranih strana i pružatelja usluga u zajednicama u kojima djelujemo. Projekat se suštinski bazira na tri komponente: psihosocijalna podrška, ekonomsko osnaživanje i razvoj zajednice. Ekspert za razvoj lokalne zajednice će se fokusirati u svom radu na dva posljednja segmenta.

Višegodišnje iskustvo nam je ukazalo da je za pružanje adekvatne podrške za sve članove porodice, te za njihovu profesionalnu i socijalnu integraciju u njihovom užem okruženju i šire, neophodno ojačati i one lokalne kapacitete (relevantne vladine i nevladine organizacije, organizacije civilnog društva, pružatelje usluga, neformalne grupe) koji će biti faktor održivosti projekta u budućnosti.


Cilj pozicije: Osigurati realizaciju plana mobilizacije zajednice na području Grada Mostara


Zadaci i odgovornosti:

 • Organizirati kick off sastanak zainteresiranih organizacija – prezentacija ciljeva projekta i priprema SWOT analize lokalnih zajednica, organizacija i grupa
 • Izrada Akcionog plana aktivnosti Grupe
 • Priprema plana i organizacija treninga za učesnike Grupe – bazirano na potrebama definisanim SWOT analizom u svrhu jačanja kapaciteta (znanja, vještina i resursa) zainteresiranih strana na području Grada Mostara.
 • Podržati proces uspostavljanja grupa baziranih u zajednici (Community Based Group - CBOs) u svrhu uspješnije integracije marginaliziranih porodica putem redovnih sastanaka sa partnerima i svim zainteresiranim stranama (razmjena informacija, planiranje)
 • Organizirati zajedničke događaje za povećanje svjesnosti o stanju i potrebama ciljne grupe
 • Podržati izradu promotivnog i edukativnog materijala za planirane događaje i za širu javnost
 • U svim prilikama širiti ideju o potrebi i načinima mobilizacije zajednice u svrhu poboljšanja zaštite djece i porodica.
 • Nakon tri mjeseca implementacije, kao i po završetku angažmana ekspert je dužan dostaviti izvještaj o realizovanim aktivnostima i zadacima kao i pružiti podršku u izradi finansijskog izvještaja. Sastavni dio izvještaja trebaju biti preporuke za dalje djelovanje u području mobilizacije zajednice.


Izvršenje gore navedenih zadataka će omogućiti dalji proces osnaživanja zajednice u svrhu pružanja podrške porodicama u riziku od odvajanja i drugim marginaliziranim grupama na području Grada Mostara.


Pozicija obuhvata sljedeće oblasti:

 • Rad sa lokalnom zajednicom (ključnim vladinim i nevladinim organizacijama)
 • Učešće na timskim sastancima
 • Predlaganje mjera za unaprijeđenje rada uspostavljene mreže
 • Aktivno učestvuje u zagovaračkim aktivnostima koje su namijenjene promociji, prava djece, posebno zaštite od bilo koje vrste zlostavljanja, te poštivanje Politike zaštite djece SOS DS BiH


Neophodne kvalifikacije i kompetencije:

 • Završen fakultet društvenog smjera, (ekonomski fakultet)
 • Iskustvo u razvojnim projektima baziranim na mobilizaciji zajednice (analiza potreba i resursa, jačanje kapaciteta, mrežno planiranje i djelovanje)
 • Poznavanje lokalnog konteksta u oblasti socijalne zastite i kapaciteta lokalne zajednice za bavljenje problemima u oblasti socijalne zastite djece/mladih i porodica sa djecom
 • Poznavanje rada na računaru (MS Office)
 • Položen vozački ispit B kategorije (aktivan vozač)
 • Aktivno korištenje i znanje engleskog jezika
 • Izuzetno poznavanje UN Konvencije o pravima djeteta i njene primjene
 • Iskustvo u izvještavanju i poslovnom komuniciranju
 • Sposobnost samostalnog obavljanja zadataka i preuzimanje incijative
 • Spremnost na rad u multidisciplinarnom timu
 • Spremnost na dinamičan rad, dodatne zadatke i poštivanje vremenskih rokova
 • Najmanje dvije godine iskustva na istim ili sličnim poslovima


Oglas ostaje otvoren do 21. 3. 2018. godine.


Detaljne prijave na konkurs (Prateće pismo, CV i Ponudu) na engleskom jeziku poslati na sljedeću adresu ili e-mail:

SOS-Kinderdorf International

Ahmeda Muradbegovića 1c

71000 Sarajevo

ili putem e-maila

posao@sos-ds.ba


Prijave koje ne budu sadržavale Prijedlog realizacije angažmana neće biti uzete u razmatranje.

Kontaktirani će biti samo oni kandidati koji su ušli u uži izbor.

Napomena:

Ne obavezujemo se vraćati pristigle prijave


Gradovi
Mostar


Pozicije posla

Ekspert za razvoj lokalne zajednice (m/ž)   1

Kategorije
 • Ekonomija i menadžment
Obrazovanje
 • Fakultet