Na osnovu člana 34. a u vezi sa članom 67. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br.31/16), na zahtjeva Grada Sarajeva, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

JAVNI KONKURS

za popunu radnih mjesta državnih službenika u Gradu Sarajevu

6-1146


Stručni savjetnik za kabinetske poslove u Odjeljenju za kabinetske poslove i protokolarne poslove u Stručnoj službi gradonačelnika Grada Sarajeva – 1 (jedan) izvršilac

Stručni savjetnik za odnose sa javnošću u Odjeljenju za odnose sa javnošću u Stručnoj službi gradonačelnika Grada Sarajeva - 1 (jedan) izvršilac


Opis poslova:

 • priprema materijale, prijedloge i mišljenja u vezi sa neposrednim aktivnostima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika, izrađuje dopise, zahtjeve, mišljenja, obraćanja i druge pisane materijale za potrebe gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika, vrši korespondencije i korespondencije po uputi gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika, priprema materijale za rad Kolegija gradonačelnika, Gradskog savjeta i drugih radnih tijela gradonačelnika, na temelju zapisnika sa sjednica Kolegija gradonačelnika, Gradskog savjeta i drugih radnih tijela izrađuje zaključke i obezbjeđuje njihovu distribuciju, prati pravovremeno postupanje i provođenje zaključaka, u saradnji sa Gradskim službama i odjeljenjima izrađuje program rada Gradonačelnika, prati njegovu realizaciju i izvještava periodično, izrađuje godišnji izvještaj o izvršenju programa rada Gradonačelnika, priprema i organizuje sve sastanke i prijeme kod gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika, planira i organizuje sve protokolarne aktivnosti gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika i predstavnika Grada i to na način da: ostvaruje kontakte sa predstavnicima domaćih i inostranih institucija i njihovim protokolima, planira i organizuje prijem i boravak službenih delegacija, održavanje manifestacija političkog, privrednog, kulturnog i sportskog života, organizuje komemoracije, proglašenje žalosti, sahrane, obilježavanja najznačajnijih datuma, vjerskih i drugih praznika, vrši pravovremeno čestitanje, organizira ažuriranje spiskova zvanica i pravovremenu distribuciju pozivnica, organizuje osmišljavanje, nabavku i uručivanje poklona, čestitki, zahvalnica i drugih nagrada i priznanja Grada, u obavljanju svojih poslova odgovorno upravlja sredstvima interne i eksterne reprezentacije, organizuje provođenje procedura primanja i davanja poklona, slanje čestitki i sl., vrši njihovo evidentiranje i adekvatno pohranjivanje, učestvuje u izradi prijedloga budžeta za rad Odjeljenja, prati realizaciju i učestvuje u izradi izvještaja za rukovodioca Stručne službe, učestvuje u izradi plana javnih nabavki iz djelokruga Odjeljenja, prati njegovu realizaciju, učestvuje u izradi programa i plana rada Odjeljenja, prati njegovu realizaciju i učestvuje u izradi izvještaja o radu Odjeljenja, učestvuje u izradi godišnjeg Programa rada gradonačelnika za pitanja iz nadležnosti Odjeljenja, učestvuje u izradi izvještaja gradonačelnika o ostvarivanju gradske politike iz djelokruga rada Odjeljenja, učestvuje u izradi plana aktivnosti po pojedinim oblastima iz djelokruga rada Odjeljenja dostavlja periodične izvještaje o svom radu, te obavlja i sve druge prateće poslove kao i poslove po nalogu šefa Odjeljenja.


Opis poslova:

prati aktivnosti gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika, kao i Grada i informiše javnost o istim, po nalogu šefa Odjeljenja sačinjava saopćenja, najave događaja, demantije, osvrte i druge pisane sadržaje u cilju prikladnog i objektivnog informisanja javnosti o radu Gradske uprave, po nalogu šefa Odjeljenja istupa u ime Grada u javnosti i medijima, koordinira komunikaciju gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika, rukovodioca Stručne službe i gradskih službi sa medijima, organizuje i priprema istupe organa Grada Sarajeva u medijima, priprema uvodna izlaganja za javne istupe gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika, sekretara organa uprave i rukovodioca Stručne službe, savjetuje u pitanjima koja se tiču informisanja javnosti o radu organa uprave Grada Sarajeva i javnih nastupa, po nalogu gradonačelnika i sekretara organa uprave istupa u javnosti u ime Grada, kontaktira sa predstavnicima domaćih i stranih sredstava informisanja, organizuje press konferencije i druge istupe u javnosti ovlaštenih osoba Grada, učestvuje u uređenju, ažuriranju, i punjenju tekstualnim i vizuelnim sadržajima službenih stranica Grada i gradonačelnika i predlaže mjere za unaprijeđenje izgleda i sadržaja web stranica, zaprima upite građana i novinara, proslijeđuje nadležnim i po ovlaštenju blagovremeno odgovara, obavlja poslove službenika za informisanje u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama, izrađuje i provodi komunikacijsku strategiju Gradske uprave i media plan, inicira, planira i organizuje istraživanje javnog mnijenja, pravi analize i predlaže mjere, koordinira i organizira promotivne aktivnosti, predlaže plan komunikacije sa građanima, sudjeluje u izradi brošura, publikacija, informacijsko-dokumentarnih i drugih materijala koji su u neposrednoj vezi sa informisanjem u saradnji sa ostalim odjeljenjima Stručne službe i gradskim službama, prati periodičnu domaću i inostranu štampu, internet portale i radijske i televizijske programe te svakodnevno priprema „press clipping“ za potrebe gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika, učestvuje u izradi izvještaja o ostvarenju komunikacije sa medijima i javnosti kao i izradi ostalih izvještaja za potrebe rada Odjeljenja po nalogu šefa, učestvuje u provođenju marketinške orjentacije Grada Sarajeva, po potrebi vrši audio, foto i video zapis o svim javnim aktivnostima ovlaštenih lica Grada, učestvuje u izradi prijedloga budžeta za rad Odjeljenja, prati realizaciju i učestvuje u izradi izvještaja za rukovodioca Stručne službe, učestvuje u izradi plana javnih nabavki iz djelokruga Odjeljenja, prati njegovu realizaciju, učestvuje u izradi programa i plana rada Odjeljenja, prati njegovu realizaciju i učestvuje u izradi izvještaja o radu Odjeljenja, učestvuje u izradi godišnjeg Programa rada gradonačelnika za pitanja iz nadležnosti Odjeljenja, učestvuje u izradi izvještaja gradonačelnika o ostvarivanju gradske politike iz djelokruga rada Odjeljenja, učestvuje u izradi plana aktivnosti po pojedinim oblastima iz djelokruga rada Odjeljenja dostavlja periodične izvještaje o svom radu, te obavlja i sve druge prateće poslove kao i poslove po nalogu šefa Odjeljenja.


Uslovi:

Pored opštih uslova predviđenih članom 35. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i to:


Za poziciju 01.

 • VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova, diploma visokog obrazovanja - pravni fakultet, fakultet za javnu upravu, fakultet političkih nauka ili filozofski fakultet,
 • najmanje 3(tri) godine radnog staža u struci
 • poznavanje rada na računaru
 • poznavanje stranog jezika


Za poziciju 02.

 • VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova diploma visokog obrazovanja – pravni fakultet, fakultet političkih nauka, filozofski fakultet ili fakultet za javnu upravu,
 • najmanje 3(tri) godine radnog staža u struci
 • poznavanje rada na računaru


Prijavljivanje na konkurs:

 • Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton, ulica Kulovića 7 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.
 • Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme(original ili ovjerena kopija), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton, ulica Kulovića 7 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.


NAPOMENE ZA KANDIDATE:

 • O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
 • Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.
 • Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima.
 • Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.
 • Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata.
 • Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.
 • Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.
 • Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo ", broj: 8/17 i 7/18).


Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:


AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH

ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO-PODRINJSKI

KANTON GORAŽDE, UL. KULOVIĆA BR. 7

71000 SARAJEVO

sa naznakom


„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Gradu Sarajevo“


Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac, ne dostavi traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. ovog konkursa neće biti razmatrane.


Konkurs je objavljen na portalu zavoda za zapošljavanje Republike Srpske odakle je i preuzet. Portal poslovi.ba ne odgovara ukoliko je došlo do greške u navedenom oglasu. Za više informacija molimo vas da kontaktirate navedene institucije.


Gradovi
Sarajevo


Pozicije posla

Stručni savjetnik za odnose sa javnošću (m/ž)   1

Kategorije
 • Pravni poslovi
Obrazovanje
 • Fakultet